Bendrosios sąlygos „Aitvaras Spedition”, UAB vežėjams

1. Krovinių gabenimas vykdomas pagal 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais (CMR) konvencijos sąlygas. Visi pervežimai turi būti vykdomi būtinai tik išlaikant visos susijusios informacijos apie krovinį konfidencialumą. Pervežimams šalies viduje taikomos bendrosios pervežimo sąlygos.

2. Atvažiavus transporto priemonei pas „Aitvaras Spedition” klientą, vežėjas ar jį įgaliotas atstovaujantis asmuo turi prisistatyti kaip „Aitvaras Spedition” vežėjas, prieš tai pranešus atsakingam asmeniui „Aitvaras Spedition” įmonėje.

3. Transporto priemonė turi būti įrengta pagal reikalingas pervežimo, krovinio sandėliavimo, siuntos tvirtinimo ir saugos reikalavimus.

4. Vežėjas privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės už krovinį draudimą (CMR) (jeigu įmokos mokomos dalimis, jos turi būti 100proc. Apmokėtos pagal nustatytus terminus) visai gabenamo krovinio vertei.

5. Bet kuriuo metu Užsakovui pareikalavus Vežėjas privalo informuoti apie krovinio buvimo vietą per 30-ties minučių laiko tarpą nuo užklausimo, taip pat vairuotojas atvykęs į pakrovimą/iškrovimą turi užfiksuoti data ir laiką ir tai pažymėti CMR važtaraštyje.

6. Vežėjas yra atsakingas už nepriekaištingą TAROS (PALEČIŲ) keitimo arba nekeitimo įrodymą pasikrovime ir išsikrovime.

7. Vairuotojas privalo perduoti pasirašytą ir skenuotą (pukios kokybės kopijos) CMR ir visus susijusius dokumentus su atliktu pervežimu „Aitvaras Spedition” vadybininkui per 24 valandas po pristatymo. Taip pat galima CMR scan išsiųsti ti el.paštu: direct@aitvarasspedition.com arba nurodytu kontaktiniu telefonu per atitinkamas aplikacijas („Viber”; „WhatsUp”; „Skype”).

8. Užsakovas įsipareigoja pateikti Užsakymo vykdytojui informaciją apie Krovinį, jo Pervežimo sąlygas, Krovinį lydinčius dokumentus ir turimą informaciją, reikalingą muitinės bei kitiems formalumams atlikti. Užsakovas gali nurodyti vietą, kur Užsakymo vykdytojas privalo pats paimti Krovinį lydinčius dokumentus, ir / ar nurodyti Užsakymo vykdytojui, kokius papildomus veiksmus reikia atlikti su Krovinį lydinčiais dokumentais. Šalys taip pat gali susitarti, kad įforminti tam tikrus dokumentus yra Užsakymo vykdytojo pareiga.

9. Pervežimai turi būti atliekami pagal nurodytą laiką užsakyme. Kai konkretus pristatymo laikas nepaminėtas, pristatyti reikėtų iš karto ryte, t.y. nuo 8 iki 11val. Jei dėl nukrypimų neįmanoma pristatyti iki 11val., „Aitvaras Spedition” reikia informuoti vieną valandą iki pradinio pristatymo laiko. Ši sąlyga taip pat taikoma pakraunant. Jei nenurodytas konkretus pakrovimo laikas, pakrauti reikėtų nuo 8 iki 16 val. Vėluojant atvykti į pasikrovimo/išsikrovimo vietą Užsakovas negarantuoja, kad krovinys bus pakrataus/iškrautas per 24 h. Bauda už kiekvieną pavėluotą dieną 150 eurų. Taip pat nepateikus transporto priemonės pakrovimui ar pateikus transporto priemonę, neatitinkančią nurodytų reikalavimų, Vežėjas moka 25% baudą nuo sutartos pervežimo kainos, bet ne mažiau 150 Eur.;

10. Krovinio gavėjui įtraukus į CMR važtaraštį pastabas apie krovinio išorinę būklę ar įpakavimą, Užsakovas turi teisę atidėti apmokėjimą už atliktą pervežimą vienerių metų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo krovinio iškrovimo datos, t. y. terminui, per kurį klientas turi teisę pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo.

11. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas atsako už Prastovas, viršijančias Sutartyje numatytus terminus, skirtus Krovinio pakrovimui / iškrovimui. Sutarta bauda už Prastovas pagal Užsakymo vykdytojo reikalavimą yra mokama tik už pilną papildomą dieną (24 (dvidešimt keturias) valandas) Prastovų ir tik už darbo dienas. Jei Ekspediciniame užsakyme nesusitarta kitaip, Prastovos, viršijančios sutartus terminus, yra įvertinamos 100 (vieno šimto) EUR dydžio bauda už vieną papildomą pilną dieną (24 valandas) Prastovų ir tik už darbo dienas. Užsakymo vykdytojas neturi teisės reikalauti jokių papildomų sumų / mokėjimų, susijusių su Prastovomis.

12. Sutartos netesybos (baudos) už Prastovas Užsakymo vykdytojui nėra apmokamos, jei Užsakymo vykdytojas nesilaikė Ekspediciniame užsakyme nurodytų terminų pateikti transporto priemonę Krovinio pakrovimui, nesilaikė Krovinio pakrovimo ir / ar pristatymo terminų, pristatytas sugadintas Krovinys ir / ar nustatytas Krovinio trūkumas, prarasti visi ar dalis Krovinį lydinčių dokumentų ar nustatyti kiti netinkamo Sutarties vykdymo atvejai.

13. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Ekspediciniame užsakyme sutartu laiku Krovinys būtų tinkamai paruoštas ir pateiktas Pervežimui sutartoje Pakrovimo vietoje.

14. Užsakovas atsako už Krovinio nepateikimą Pervežimui arba Ekspedicinio užsakymo atšaukimą likus mažiau nei 12 (dvylika) valandų iki sutarto transporto priemonės pateikimo į Pakrovimo vietą. Užsakymo vykdytojas tokiu atveju turi teisę reikalauti iš Užsakovo netesybų, t.y. sumokėti baudą, lygią 10 (dešimt) procentų sutartos Pervežimo kainos (frachto) be PVM, jei Ekspediciniame užsakyme Šalių nesutarta kitaip.

15. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktą Krovinio Pervežimą privalo sumokėti Užsakymo vykdytojui Pervežimo kainą (frachtą) mokėjimo pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po labai geros CMR važtaraščio skanuotos kopijos, bei visų papildomų dokumentų kopijų ir tinkamai įformintos PVM sąskaitos ጀ faktūros gavimo el.paštu direct@aitvaras-spedition.com. Jei Ekspediciniame užsakyme numatytas kitoks apmokėjimo terminas ar tvarka, Užsakovas privalo laikytis Ekspediciniame užsakyme numatytų sąlygų.

16. Siekiant užtikrinti greitą ir tinkamą sąskaitos faktūros apmokėjimą, sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas „Aitvaras Spedition” užsakymo numeris, kaip sąskaitos-faktūros nuoroda. Elektroninę sąskaitos faktūros versiją galima atsiųsti el. paštu direct@aitvarasspedition.com.

17. Vežėjui atliekant kabotažinius krovinių pervežimus, nacionalinius krovinių pervežimus Vokietijos Federacinės Respublikos viduje, už kroviniui padarytą žalą pastarajam gali būti taikoma iki 40 SDR vnt./1kg dydžio atsakomybė už kiekvieną prarasto ir/ar kitaip sužaloto krovinio kilogramą.;

18. Griežtai draudžiama samdyti subrangovus.

19. Vežėjas privalo užtikrinti vairuotojų darbo ir poilsio režimo tvarkos bei visų tarptautinių teisės aktų, įskaitant Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR Konvencijos), Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 su pakeitimais, ir atitinkamų nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių vairuotojų darbo ir poilsio režimą, reikalavimų laikymąsi. Vežėjas užtikrina, kad Vežėjas paslaugų vykdymo metu darbuotojams mokės ne mažesnę nei minimalią privalomą algą, nurodytą paslaugų teikimo dieną galiojančiame paslaugų vykdymo valstybės įstatyme, kol vykdys savo transportavimo veiklą toje teritorijoje. Vežėjas pareiškia, kad imsis atitinkamų veiksmų, užtikrinančių, kad tiek jis tiek ir jo samdomi subvežėjai vykdytų savo įsipareigojimus pagal įstatymo dėl minimalios algos nuostatas.

20. Vežėjas (vairuotojas) yra 1atsakingas už krovinio pakrovimą, tvirtinimą bei iškrovimą, o atvejais, kai tai atlieka siuntėjas / gavėjas, vairuotojas privalo dalyvauti pakraunant, tvirtinant ir iškraunant krovinį, patikrinti, ar važtaraštyje teisingai nurodyta krovinio kiekis, jo ženklinimas bei numeracija, taip pat patikrinti krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Esant krovinio / pakuotės pažeidimams, kiekio neatitikimams ar netinkamai kraunant / tvirtinant krovinį, Vairuotojas privalo įrašyti motyvuotas pastabas atitinkamuose pervežimo dokumentuose. Vežėjas, taip pat, atsako už tinkamą krovinio išdėstymą puspriekabėje bei už galimas perkrovas ant ašių, jei bendras svoris leistinose ribose yra viršijamas.

21. Vežėjas privalo mokėti ne mažesnį kaip transporto paslaugas vykdančioje valstybėje nustatytą darbo užmokestį. Vykdant vietinius krovinių pervežimus, Vežėjas privalo laikytis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių bei kitų vietinio krovinio pervežimo valstybėje taikomų tarptautinių bei nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių vietinius ir/ar kabotažinius pervežimus, reikalavimų.

22. Vežėjas privalo užtikrinti, kad visiems jo darbuotojams buvo, yra ir bus tinkamai ir laiku mokamas ne mažesnis darbo užmokestis ir kitos atitinkamos išmokos (dienpinigiai, išmokos, susijusios su atostogomis, viršvalandiniu darbu ir kt.), nei yra numatyta kiekvienos atitinkamos valstybės, kurioje ir / ar per kurią yra vykdomas atitinkamas pervežimas, kiekvienu atitinkamu metu galiojančiuose bei taikomuose teisės aktuose, nustatančiuose minimalų atlygio ir kitų išmokų dydį, taip pat, kad buvo, yra ir bus tinkamai vykdomi kiti atitinkamose valstybėse taikomi reikalavimai, susiję su darbo santykiais (įskaitant atitinkamus pranešimų, deklaracijų teikimo ir kitokio dokumentavimo reikalavimus), su darbuotojų sveikata ir higiena, darbo sauga, darbuotojų, ypač laikino įdarbinimo įmonių siūlomomis, samdos sąlygomis, vienodų sąlygų vyrams ir moterims taikymu bei kitomis nediskriminavimo nuostatomis.

23.Be Užsakovo sutikimo gabenamus krovinius perkrauti/nukrauti/sandėliuoti draudžiama. Pažeidus šią sąlygą Vežėjui taikoma iki vieno frachto dydžio bauda.

24. Naudojama įranga turi būti geros būklės, švari, sausa ir neskleisti kvapo.

25. Nedelsiant informuoti „Aitvaras Spedition” vadybininkus apie galimus atvejus: krovinio trūkumas, sugadinimas, perkrovimas, priverstinės prastovos, kamščiai kelyje (ant sienos) ir kt. Pranešus apie tai vėliau nei per vieną valandą – ir dėl galimų nuostolių atsakingas vežėjas.

26. Šioje sutartyje paminėtos baudos bei netesybos laikomos Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, kurių dydžio nereikia papildomai įrodinėti, atlyginimu.

27. Vežėjas įsipareigoja neatskleisti Užsakovo komercinių paslapčių bei konfidencialios informacijos, susijusios su krovinio gabenimu. Už bet kokį tiesioginį kontaktą su Užsakovo („Aitvaras Spedition”) klientu, be „Aitvaras Spedition” sutikimo, vežėjui taikoma 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) bauda. Šios sutarties sąlygos laikomos konfidencialiomis. Vežėjui draudžiama perduoti šį užsakymą trečiajai šaliai. Perdavus šį užsakymą trečiajai šaliai be raštiško Užsakovo ( „Aitvaras Spedition”) sutikimo, Vežėjui gali būti taikoma iki vieno frachto dydžio bauda.

28. Užsakovas išimtinai kompetentingas spręsti visus klausimus, susijusius su civilinės atsakomybės nustatymu bei žalos administravimu. Taip pat svarbu, kad atlyginami ne tik tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai, bet ir fiksuotas 30 Eur žalos administravimo mokestis, kuris nustatytas remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.249 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis.

Visus iškilusius ginčus šalys sprendžia geranoriškai, o nesusitarus – Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose, vadovaujantis LR galiojančia procesine bei materialine teise.